ค่านิยมกรุงศรี / Krungsri Core Values

ค่านิยมกรุงศรึ (Krungsri Core Values) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน เป็นสิ่งที่ทางกรุงศรี ออโต้ ได้นำมาสร้างพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ค่านิยมหลัก 6 ประการ คือ Customer Centricity (ลูกค้าคือคนสำคัญ) Integrity (ซื่อสัตย์ ปฏิบัติถูกต้อง) Team Spirit (ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ) Passion for Excellence (มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)  Embracing Change (ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง) และ Global Awareness (ก้าวสู่เวทีระดับโลก) ค่านิยมทั้ง 6 ประการนี้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารองค์กร และแนวปฏิบัติการทำงานของบุคลากรของชาวกรุงศรี ออโต้ ซึ่งการนำค่านิยมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรของชาวกรุงศรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ทั้งนี้ องค์กรเองได้ตระหนักถึงความสำคัญว่า ความสำเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับการที่องค์กรสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นเลิศผ่านการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและถูกต้องตามหลักจริยธรรม ซึ่งค่านิยมหลักทั้ง 6 ประการนี้ ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นเสมือนกรุงศรี DNA ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานตามแบบฉบับของชาวกรุงศรี ออโต้ ที่นำมาเป็นแนวปฎิบัติทั้งต่อลูกค้าภายในและภายนอก

Slide1.jpg