วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ

• หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุลต้องทำอย่างไร ?
A
เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ- สกุล
บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ  , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดทึบปิดข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดที่ปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชน โดยระบุ หมายเลขสัญญา และความประสงค์แจ้งเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ช่องทางการส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
FAX : 0-2787-0020
E-mail : customer.care@krungsri.com
ไปรษณีย์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  ตู้ ป.ณ.1 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330
• หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่จดทะเบียนต้องทำอย่างไร?
A
เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่จดทะเบียน
นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล, หนังสือรับรองนิติบุคคล ภ.พ. 09 หรือ ภ.พ. 20 พร้อมประทับตราและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม และขีดทึบปิดข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดที่ปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชน  โดยระบุหมายเลขสัญญา และความประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อบุคคลที่ติดต่อได้สะดวก

บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ  , สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดทึบปิดข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดที่ปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชน  โดยระบุ หมายเลขสัญญา และความประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ช่องทางการส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียน
FAX : 0-2787-0020
E-mail : customer.care@krungsri.com
ไปรษณีย์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  ตู้ ป.ณ.1 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

ขออภัยเนื่องจากระบบเกิดขัดข้อง