ช่องทางยกเลิกความยินยอมทางการตลาด


ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ จากบุคคลอื่น ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายชื่อบุคคลอื่น
และหรือยกเลิกการติดต่อจากบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ผ่านช่องทางดังนี้
 
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address : customer.care@krungsri.com
โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 
ช่องทางที่ 2 ทางโทรศัพท์
กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 02 627 6010 หรือ 1572 กด *6
 
 

ขออภัยเนื่องจากระบบเกิดขัดข้อง