ช่องทางการขอใช้สิทธิถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

กรณีลูกค้ามีความประสงค์ขอใช้สิทธิถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใดๆที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ ลูกค้าสามารถ Download แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิถอนความยินยอมได้ดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน และติดต่อมายัง

  • ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์  โทร 02 627 6010 หรือ 1572 กด *6

  • ช่องทางที่ 2 สาขา กรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศ

  • ช่องทางที่ 3 แอปพลิเคชัน โก  (Application “GO”)

ขออภัยเนื่องจากระบบเกิดขัดข้อง