นโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ


กรุงศรี ออโต้ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) หรือ RL เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากการดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม โปรงใส่ และตอบสนองความต้องการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้
 1. การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ (Capability)
  ให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนของลูกค้า โดยพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 2. การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน (Offer)
  นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใส
 3. การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (Debt Restructure)
  ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ประสบปัญหาทางการเงินโดยพิจาณาเป็นรายกรณี
 4. การให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล (Education)
  สนับสนุนผู้บริโภคและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อยานยนต์