พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี ฟลีท แอนท์ ลีสซิ่ง

  สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ

  Ka_Banner_Fleet-and-Leasing-720x330-(1).jpg

  กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

  LINE-BT-(1).png

  เพิ่มกำลังขับเคลื่อน ก็เพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ
  รถเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต สร้างผลกำไรและยังช่วยให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในธุรกิจได้ เพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้วยบริการวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์สำหรับนิติบุคคลที่ต้องการวางแผนเพิ่มรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือ รถยนต์เพื่อใช้ขนส่ง ด้วยวงเงินสินเชื่อรถยนต์ (กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง) มาพร้อมทางเลือกการเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือ สัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง)

  ธุรกิจคล่องตัว ด้วยวงเงินสินเชื่อรถยนต์พร้อมใช้ (กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง)
  พร้อมตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ ให้มีรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ ด้วยวงเงินสินเชื่อรถยนต์ ที่ให้วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) โดยเราให้บริการสินเชื่อรถยนต์ใหม่ คลอบคลุมทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถกระบะ รถบรรทุก รถพ่วง รถหัวลาก โดยมีรูปแบบสินเชื่อให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ สัญญาเช่าซื้อ และ สัญญาเช่าทางการเงิน
   
  ทางเลือกคุ้มค่า เพื่อผลประโยชน์ด้านภาษี (ลีสซิ่ง)
  ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับนิติบุคคลที่ต้องการขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ไว้ในกิจการเป็นรายคัน และต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดยเราให้บริการสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ และรถกระบะ ด้วยสัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง)
  ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เสมือนการทำสัญญาเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในกิจการแบบระยะยาว และมีค่าเช่า (ค่างวด) คงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าสามารถใช้สิทธิเลือกซื้อรถยนต์เพื่อเป็นเจ้าของเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าได้อีกด้วย
   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง
  วงเงินสินเชื่อรถยนต์พร้อมใช้ (ฟลีท)

  • ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ใหม่ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
  • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  • วงเงินสินเชื่อมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุวงเงินได้ โดยยื่นเอกสารพิจารณาเครดิต เพื่อทบทวนวงเงิน
  • ระยะเวลาทำสัญญา 12-60 เดือน

  สัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง)
  • ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ใหม่ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้ และรถกระบะ
  • ระยะเวลาทำสัญญา 36-60 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก คงที่ตลอดอายุสัญญา
   
  สะดวกกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
  ชำระค่างวดสะดวกสุด ๆ ผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
  • หักบัญชีธนาคารอัติโนมัติ (Direct Debit)
  • โลตัส
  • 7-Eleven
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • ที่ทำการไปรษณีย์
  • CenPay

    ตารางเปรียบเทียบสัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าซื้อ
    สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ
  วัตถุประสงค์การเช่า ต้องการ/ไม่ต้องการ
  เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
  ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
  ประเภทลูกค้า นิติบุคคลเท่านั้น บุคคลธรรมดา /
  นิติบุคคล
  เงินลงทุนก่อนแรก เงินวางประกัน หรือเงินมัดจำ เงินดาวน์
  อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก
  (Effective Rate)
  คงที่ตลอดอายุสัญญา
  แบบคงที่ (Flat Rate)
  ระยะเวลาการทำสัญญา 36-60 เดือน 12 เดือนขึ้นไป
  ผลประโยชน์ทางภาษี บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
  ทางภาษีได้สูงสุด
  36,000 บาท / คัน / เดือน
  บันทึกเป็นค่าเสื่อม
  ได้สูงสุด
  16,667 บาท / คัน / เดือน
  การลงบัญชี บันทึกเป็นทรัพย์สิน บันทึกเป็นทรัพย์สิน
  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
  เมื่อสิ้นสุดสัญญา
  โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่า
  เมื่อชำระมูลค่าซาก
  โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่
  ผู้เช่าซื้อโดยอัติโนมัติ
  เมื่อชำระค่างวด ๆ สุดท้าย
   
  อัตราดอกเบี้ย กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง  
  ประเภทรถ
  ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย)
  ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  (แบบลดต้นลดดอก) 
  รถยนต์ใหม่ (ป้ายดำ) 2.45% - 8.00% 4.66% - 15.81%
  รถยนต์ใหม่ (ป้ายเหลือง/ป้ายเขียว) 3.50% - 8.00% 6.54% - 15.81%
   
  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของวงเงินสินเชื่อรถยนต์พร้อมใช้ (ฟลีท)

   
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบกิจการในประเทศไทย (เช่น บจก., บมจ., หจก.)
  2. นิติบุคคลที่จดทะเบียน ดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
  เอกสารประกอบการสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ได้แก่
  1. เอกสารจดทะเบียนบริษัท
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ (ไม่เกิน 90 วัน)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
  • ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ.09
  • บอจ.3/บอจ.4
  2.    Bank Statement  ย้อนหลัง 6 เดือน
  • นิติบุคคล ในฐานะผู้ขอวงเงินสินเชื่อ
  • กรรมการ ในฐานะผู้ค้ำประกัน
  3.    เอกสารแสดงรายได้
  • ภ.ง.ด 50 หรือ ภ.ง.ด 51  (ปีล่าสุด)
  • ภ.พ. 30 หรือเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (ปีล่าสุด)
  • งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ย้อนหลัง 5 ปี
  4.    สำเนาบัตรประชาชน & ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  5.    สำเนาบัตรประชาชน & ทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำประกัน
  หมายเหตุ: กรณีผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสารเหมือนผู้ขอวงเงินสินเชื่อ
   
   

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  ย้อนกลับ