.

สินเชื่อรถยนต์ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุลต้องทำอย่างไร ?
A

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ- สกุล

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ  , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ หมายเลขสัญญา และความประสงค์แจ้งเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ช่องทางการส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
FAX : 0-2787-0020
E-mail : customer.care@krungsri.com
ไปรษณีย์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  ตู้ ป.ณ.1 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่จดทะเบียนต้องทำอย่างไร?
A

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่จดทะเบียน

นิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล, หนังสือรับรองนิติบุคคล ภ.พ. 09 หรือ ภ.พ. 20 พร้อมประทับตราและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามโดยระบุหมายเลขสัญญา และความประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อบุคคลที่ติดต่อได้สะดวก

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ  , สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ หมายเลขสัญญา และความประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ช่องทางการส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียน
FAX : 0-2787-0020
E-mail : customer.care@krungsri.com
ไปรษณีย์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  ตู้ ป.ณ.1 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง?
A
คำตอบ: ชำระเงินได้โดย 


1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

2.ชำระผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Online) หรือผ่าน App KMA (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

3.ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

4.ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

5.ชำระที่จุดบริการของ CenPay มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

6.ชำระผ่าน mPAY  เทเลวิซ, แอป my AIS , Website mPAY , Website mPAY STATION , AIS Kiosk ,Rabbit LINE Pay , AIS Shop , Lawson , Dealers (ที่เป็นคู่ค้ากับทาง mPAY) มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

7.ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Direct Debit) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการหากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น

8.ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร* (Biller ID: 010753600107984)


*หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ 

A@B-สนเชอรถยนตตงแตป-2557-เปนตนไป-(3).PNG
 
ต้องการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อด้วยตนเอง เช่น รายละเอียดใบแจ้งหนี้ , ยอดชำระ , ยอดปิดบัญชี ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชั่นใดได้บ้าง
A
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อด้วยตนเองได้ตามด้านล่าง
  • icon-go.png แอปพลิเคชั่น GO by Krungsri Auto icon-app-store.png icon-google-play.png
 
  • icon-line.gif  LINE Official Account กรุงศรี ออโต้ icon-line-add.png  (Add Friend และกดที่เมนูลูกค้าปัจจุบัน)
หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ ต้องทำอย่างไร?
A
คำตอบ:
เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ หมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล, หนังสือรับรองนิติบุคคล ภ.พ. 09 หรือ ภ.พ. 20 พร้อมประทับตราและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามโดยระบุหมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน หมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อบุคคลที่ติดต่อได้สะดวก
 
ช่องทางการส่งเอกสารแจ้งเปลี่ยนที่อยู่
FAX : 0-2787-0020
E-mail : customer.care@krungsri.com
ไปรษณีย์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  ตู้ ป.ณ.1 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ คลิ๊ก
ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถ ต้องทำอย่างไร?
A
คำตอบ: 
วิธีการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ เป็นวิธีการที่ผู้เช่าซื้อต้องการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถให้กับผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าซื้อและรับไปซึ่งหน้าที่และสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซื้อ โดยบุคคลที่เข้ามารับโอนสิทธิจะเป็นผู้ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อและเป็นผู้ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด เช่น ทำสัญญาไว้ 48 งวด ท่านต้องผ่อนชำระมาแล้ว 12 งวดขึ้นไปจึงจะสามารถดำเนินการโอนสิทธิ์ฯได้

กรณีบุคคลธรรมดา กรุณานำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่กรุงศรี ออโต้ฯ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาคือ
1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 2 ชุด
2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
3. แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
4.ลอกลายเลขตัวถังรถคันที่เช่าซื้ออย่างละ 4 ชุด
 
ทางผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติ ท่านละ 500 บาท กรุงศรี ออโต้ฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาทำสัญญาที่ธนาคารฯ  และผู้เช่าซื้อท่านใหม่จะชำระเงิน ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ 1,200 บาท
  • ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง   2,000  บาท
( รถยุโรป / รถนำเข้า / รถตู้ / รถติดก๊าซ LPG นัดตรวจรถที่กรมขนส่ง)
  • ค่าต่อภาษีรถประจำปีกรณีภาษีเหลือน้อยกว่า 3 เดือน
  • ค่าเบี้ยประกันภัย
  • กรณีลูกค้าทำประกันประเภท 1 ประกันภัยจะคุ้มครองสมบูรณ์ได้ดังนี้
  1. มีการรับเบี้ยประกันภัยครบตามที่ตกลงทำประกันภัยไว้
  2. บริษัทประกันภัยตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อย และต้องไม่มีร่องรอยความเสียหายต่อตัวรถยนต์
  3. มีการยืนยันเรื่องความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย
ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร?
A
คำตอบ:  ธนาคารจะจัดส่งเอกสารการโอนก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย 30 วัน กรุณาเซ็นชื่อในเอกสารตามจุดที่มีเครื่องหมายกากบาทให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือชี้แจงการโอน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งกลับมายังธนาคาร และชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามที่ระบุในเอกสาร    ธนาคารจะดำเนินการและจัดส่งเล่มทะเบียนให้ท่านประมาณ 7-10 วันทำการ ในกรณีที่ท่านทำการปิดบัญชีก่อนกำหนด   บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารชุดโอนให้ท่านภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯได้รับยอดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 
คำเตือน : กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ พร้อมส่งเอกสารการโอนทะเบียนทั้งหมดมายังธนาคารทันทีภายใน 10 วันนับตั้งแต่ปิดบัญชี  เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ท่านต้องชำระค่าปรับโอนกรรมสิทธิ์รถเกิน 15 วันนับจากวันที่ชำระค่างวดงวดสุดท้าย  เป็นเงินจำนวน 200 บาท หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ต้องการสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จและยอดชำระ ติดต่อที่ไหน?
A
คำตอบ : หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี โฟน โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
ต้องการขอเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ต้องทำอย่างไร?
A
คำตอบ : หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี โฟน โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
ภาษีหมดอายุ ต้องต่อภาษีอย่างไร ?
A
คำตอบ : หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี โฟน โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
ในระหว่างผ่อนชำระจะต่อประกันภัยและพรบ.อย่างไร ?
A
คำตอบ : หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี โฟน โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?
A
คำตอบ : หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี โฟน โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
ต้องการขอคัดสำเนาทะเบียนรถ ต้องทำอย่างไร?
A

คำตอบ : หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี โฟน โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.