ขั้นตอนการประมูล
1.ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนวันประมูล (แล้วแต่สถานที่ประมูล) หากต้องการขอสินเชื่อ ติดต่อ กรุงศรี ออโต้  คอลเซ็นเตอร์ 0-2740-7400

2.ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประมูลพร้อมชำระเงินค่ามัดจำป้าย
  • 20,000 บาท สำหรับรถยนต์
  • 5,000  บาท สำหรับรถจักรยานยนต์

3. เข้าร่วมประมูล
ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถแสดงเจตจำนงประมูลรถคันที่สนใจ โดยการยกมือชูป้ายประมูล

4.ชำระเงิน
  • กรณีประมูลได้ ชำระค่ารถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูล (ขึ้อยู่กับบริษัทประมูล)
  • กรณีประมูลไม่ได้ ขอรับเงินค่ามัดจำป้ายคืน

5.ติดต่อรับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์
ผู้ประมูลสามารถนำรถกลับไปได้ เมื่อชำระเงินค่ารถ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูล ครบถ้วนตามราคาประมูล

6.รับเอกสารการโอนสิทธิ์
สามารถขอรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่บริษัทประมูล ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านชำระเงินครบถ้วน