กรุงศรี ออโต้

เกี่ยวกับบริษัท

ประสบการณ์ใหม่กับ กรุงศรี ออโต้

        “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช”  และ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ”   สินเชื่อรถบ้าน ”กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ “กรุงศรี ทรัค” ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์  “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ มือสอง “กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” รวมถึงบริการด้านการประกันภัย “กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์” ซึ่งให้บริการโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขา กรุงศรี ออโต้ 52 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ "กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์" โทร. 02-740-7400 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.facebook.com/krungsriauto หรือ สอบถามผ่านไลน์กับ “ป๋า” แบบตัวๆ ที่ LINE-Button.png 
krungsriauto-Line-OA.jpg

วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)

มุ่งสู่ผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถ

พันธกิจ (Mission)

สร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น

ค่านิยมกรุงศรี (Krungsri Core Values)

 • ลูกค้าคือคนสำคัญ (Customer Centricity)
  ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก จะเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
 • ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง (Integrity)
  ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักกฏหมายและหลักจริยธรรม
 • ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ (Team Spirit)
  ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและกรุงศรี
 • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)
  มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในกำรสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
 • ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (Embracing Changes)
  ตั้งใจทำสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆวัน โดยเปิดรับความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ใหม่ที่จะก่อประโยชน์อันเป็นธรรมให้แก่ลูกค้าและกรุงศรี
 • ก้าวสู่เวทีระดับโลก (Global Awareness)
  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
 

กรุงศรี ออโต้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC: Collective Action Coalition)​

ตามที่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" เพื่อมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย
และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  และจัดตั้งขึ้นมาโดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจาก Center for Private Enterprise (CIPE) จากสหรัฐอเมริกา และ UK Prosperity Fund จากสหราชอาณาจักร โดยมี IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและรับบทนำในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด และจะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน ทรัพย์สินของบริษัท หรือข้อมูลของบริษัท รวมทั้งทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจ หรือข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายในทุกรูปแบบไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น ตลอดจนต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบน ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มธุรกิจและในเรื่องส่วนตัว ที่อาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบริษัท กลุ่มธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนกระทบถึงความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง