.
1

หากท่านต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารโปรดดำเนินการต่อไปนี้

1. ระบุที่อยู่ใหม่ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 
 
*
*
*
2

2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยระบุหมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน (ตรงตามข้อ 1) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้ท่าน โปรดดำเนินการปกป้องข้อมูลก่อนแนบไฟล์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาขีดทึบปิดข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดที่ปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชน
  • กรุณาระบุที่อยู่ใหม่ลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ชัดเจน
  • โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
*
(นามสกุล .jpg , .jpeg, .tiff, .gif ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 
รหัสความปลอดภัย:*
 

ขออภัยเนื่องจากระบบเกิดขัดข้อง