.
1

หากท่านต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารโปรดดำเนินการต่อไปนี้

1. เพื่อความถูกต้องของข้อมูลของท่าน กรุณาระบุที่อยู่ใหม่

 
 
*
*
*
2

2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยระบุหมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน (ตรงตามข้อ 1) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (กรุณาแนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

*
(นามสกุล .jpg , .jpeg, .tiff, .gif ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 
รหัสความปลอดภัย:*
 

ขออภัยเนื่องจากระบบเกิดขัดข้อง