การเรียนรู้และเติบโต / Learning and Growth

การพัฒนาบุคลากรของกรุงศรี ออโต้ ถือเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ เพื่อให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการสร้างความรู้ ทักษะและทัศนคติ ที่จำเป็น และสอดคล้องกับการปฎิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาที่เกี่ยวกับค่านิยม และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Core Values & CE Development Program ) การพัฒนาเฉพาะด้านของพนักงานแต่ละสายงาน (Functional Development Program) การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อันเป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจของธนาคารและกรุงศรี ออโต้

 พนักงานของกรุงศรี ออโต้ จะได้รับการเรียนรู้ผ่านการอบรมหลากหลายช่องทาง ทั้งการอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน (Classroom Training/workshop) การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (e-learning)  การแบ่งปันความรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the job training)  เป็นต้น

 ในแต่ละปีกรุงศรี ออโต้ มีหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 150 หลักสูตร และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมต่อคนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 7วัน/คน/ปี
learning-growth-img.jpg
 

Learning & Growth: Krungsri Auto Development Roadmap

กรุงศรี ออโต้ ได้กำหนดเส้นทางการพัฒนาของพนักงาน (Development Roadmap)   โดยพนักงานในทุกๆ ระดับ จะได้รับการพัฒนาทั้งในส่วนของ การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมองค์กร (Krungsri Core Values & CE) งานเฉพาะด้านของแต่ละสายงาน (Functional Program) และ การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program ) เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานในทุกๆระดับ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามหน้าที่และสามารถตอบสนองลูกค้าได้ท้งภายในและภายนอก  ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร

learning-growth-img1.jpg