รางวัลและการชื่นชม / Reward and Recognition
a-night-of-r.png
เป็นรางวัลที่มอบให้กับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพนักงานที่มีผลงานและพฤติกรรมที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับกรุงศรี ออโต้ และยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับพนักงาน โดย มีรางวัลต่างๆ มากมายมอบให้แก่พนักงาน ทั้งในระหว่างปี และสิ้นปี (Reward and Recognition Program)   โดยประเภทของรางวัลมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลระดับองค์กร (Corporate Award) ได้แก่ รางวัลประเภททีม (Team Award) ซึ่งมอบให้กับทีมงาน หรือโครงการ (Project) ต่าง ๆ ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น รางวัลสูงสุดระดับทีมงาน (KA’s Platinum & Gold), รางวัลด้านการเจริญเติบโต (Best Growth Award), รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ (Best Innovation Award), รางวัลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Best Productivity Award), รางวัลด้านการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Best CE Project Award) เป็นต้น รางวัลประเภทบุคคล (Individual Award) มีการพิจารณารางวัลในแง่มุมต่างๆ อาทิ รางวัลที่เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CE Role Model) รางวัลเกี่ยวกับค่านิยมกรุงศรี (Core Value Award) รางวัลสำหรับพนักงานใหม่ที่มีผลงานโด่ดเด่น (Super Rookies Award) และ รางวัลเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ (Leadership Award) รางวัลระดับหน่วยงาน (Functional Award) ได้แก่ รางวัลที่แต่ละหน่วยงานออกแบบ เพื่อมอบให้กับ พนักงาน หรือทีมงาน ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง

 รางวัลประเภททีม ปี 2559

125.jpg

122.jpg

109.jpg

110.jpg

112.jpg

117.jpg
 


 พนักงานที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ปี 2559

R-R-All-Pix.jpg