ช่องทางการชำระเงิน

ต้องการขอเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ต้องทำอย่างไร ?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง?
A
คำตอบ: ชำระเงินได้โดย 

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
2.ชำระผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Online) หรือผ่าน App KMA, ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
3.ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
4.ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
5.ชำระที่จุดบริการของ CenPay มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
6.ชำระผ่าน mPAY  เทเลวิซ, แอป my AIS , Website mPAY , Website mPAY STATION , AIS Kiosk ,Rabbit LINE Pay มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
7.ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) ท่านสามารถชำระค่างวด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ที่ท่านมีบัญชีอยู่หากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น
8.ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร* (Biller ID: 010753800069001) )

*หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ 
ต้องการขอคัดสำเนาทะเบียนรถ ต้องทำอย่างไร?
A

คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

ในระหว่างผ่อนชำระจะต่อประกันภัยและพรบ.อย่างไร?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ภาษีหมดอายุ ต้องต่อภาษีอย่างไร?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ ต้องทำอย่างไร ?
A

คำตอบ
เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ หมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล, หนังสือรับรองนิติบุคคล ภ.พ. 09 หรือ ภ.พ. 20 พร้อมประทับตราและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามโดยระบุหมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน หมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อบุคคลที่ติดต่อได้สะดวก


ช่องทางการส่งเอกสารแจ้งเปลี่ยนที่อยู่
FAX : 0-2627-8211
E-mail : customer.care@krungsri.com
ไปรษณีย์ : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แผนกบริการลูกค้า)

ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถ ต้องทำอย่างไร ?
A
คำตอบ: 
วิธีการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ เป็นวิธีการที่ผู้เช่าซื้อต้องการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถให้กับผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าซื้อและรับไปซึ่งหน้าที่และสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซื้อ โดยบุคคลที่เข้ามารับโอนสิทธิจะเป็นผู้ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อและเป็นผู้ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด เช่น ทำสัญญาไว้ 48 งวด ท่านต้องผ่อนชำระมาแล้ว 12 งวดขึ้นไปจึงจะสามารถดำเนินการโอนสิทธิ์ฯได้

กรณีบุคคลธรรมดา กรุณานำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่ผู้ให้บริการสินเชื่อ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาคือ
1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 2 ชุด
2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
3. แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
4. ลอกลายเลขตัวถังรถคันที่เช่าซื้ออย่างละ 4 ชุด
 
กรณีรถยนต์
ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติ ท่านละ 500 บาท ธนาคารฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาทำสัญญาที่ธนาคารฯ  และผู้เช่าซื้อท่านใหม่จะชำระเงิน ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ 1,200  บาท
 • ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง  2,000  บาท
( รถยุโรป / รถนำเข้า / รถตู้ / รถติดก๊าซ LPG นัดตรวจรถที่กรมขนส่ง)
 • ค่าต่อภาษีรถประจำปีกรณีภาษีเหลือน้อยกว่า 3 เดือน
 • ค่าเบี้ยประกันภัย
 • กรณีลูกค้าทำประกันประเภท 1 ประกันภัยจะคุ้มครองสมบูรณ์ได้ดังนี้
 1. มีการรับเบี้ยประกันภัยครบตามที่ตกลงทำประกันภัยไว้
 2. บริษัทประกันภัยตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อย และต้องไม่มีร่องรอยความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 3. มีการยืนยันเรื่องความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย
 
 
 
 
 
 
กรณีรถจักรยานยนต์
ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติ ท่านละ 400 บาท บริษัทฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาทำสัญญาที่บริษัทฯ  และผู้เช่าซื้อท่านใหม่จะชำระเงิน ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ  1,200 บาท
 • ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง  1,500 บาท
( รถเกิน150 CC จะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่กรมขนส่ง )
 • ค่าต่อภาษีรถประจำปีกรณีภาษีเหลือน้อยกว่า 3 เดือน
 • ค่าเบี้ยประกันภัย
 • กรณีลูกค้าทำประกันประเภท 1 ประกันภัยจะคุ้มครองสมบูรณ์ได้ดังนี้
 1. มีการรับเบี้ยประกันภัยครบตามที่ตกลงทำประกันภัยไว้
 2. บริษัทประกันภัยตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เรียบร้อย และต้องไม่มีร่องรอยความเสียหายต่อตัวรถจักรยานยนต์
 3. มีการยืนยันเรื่องความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย
ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร?
A
คำตอบ:  บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารการโอนก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย 30 วัน กรุณาเซ็นชื่อในเอกสารตามจุดที่มีเครื่องหมายกากบาทให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือชี้แจงการโอน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งกลับมายังบริษัทฯ และชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามที่ระบุในเอกสาร    บริษัทฯ จะดำเนินการและจัดส่งเล่มทะเบียนให้ท่านประมาณ 7-10 วันทำการ ในกรณีที่ท่านทำการปิดบัญชีก่อนกำหนด   บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารชุดโอนให้ท่านภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯได้รับยอดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

คำเตือน : กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ พร้อมส่งเอกสารการโอนทะเบียนทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทันทีภายใน 10 วันนับตั้งแต่ปิดบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ท่านต้องชำระค่าปรับโอนกรรมสิทธิ์รถเกิน 15 วันนับจากวันที่ชำระค่างวดงวดสุดท้าย  เป็นเงินจำนวน 200 บาท หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ต้องการสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จและยอดชำระ ติดต่อที่ไหน?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ต้องการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อด้วยตนเอง เช่น รายละเอียดใบแจ้งหนี้ , ยอดชำระ , ยอดปิดบัญชี ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชั่นใดได้บ้าง
A
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อด้วยตนเองได้ตามด้านล่าง
 • icon-go.png แอปพลิเคชั่น GO by Krungsri Auto icon-app-store.png icon-google-play.png
 
 • icon-line.gif  LINE Official Account กรุงศรี ออโต้ icon-line-add.png  (Add Friend และกดที่เมนูลูกค้าปัจจุบัน)