พิมพ์หน้านี้

    กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์

    กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง

    KA_prooduct_IF_Banner.jpg
     

    Add Friend
     

    ให้บริการสินเชื่อสินค้าคงคลังแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ต้องสั่งซื้อรถยนต์ไว้รอจำหน่ายให้ลูกค้า

     

    รูปแบบการให้บริการ
    • ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเปิดวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้สั่งซื้อรถยนต์ โดยรูปแบบของสัญญาจะเป็นการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้แสดงไว้รอการขาย (Inventory Finance – Rental scheme)
    • โดยทั่วไปกำหนดการให้สินเชื่อที่ร้อยละ 100 ของราคาต้นทุนขายรถยนต์ (Ex-factory wholesale value including all taxes)
    • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MOR ซึ่งผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในรูปของค่าเช่าทรัพย์สิน (รถที่สต๊อก) ที่ใช้แสดงไว้รอการขาย
    • ระยะเวลาของการใช้สินเชื่อโดยทั่วไปกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน (ระยะเวลาการสต๊อกรถยนต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 วัน)

    จุดเด่นที่สร้างความแตกต่าง
    • สะดวกรวดเร็วในการเบิกใช้วงเงิน โดยใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ เมื่อมีการสั่งซื้อรถยนต์และขอใช้เบิกใช้วงเงินในวันนี้ ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับการโอนเงินในวันทำการถัดไป
    • สะดวกรวดเร็วในการตรวจสต๊อกรถยนต์ ด้วยการใช้ Barcode System จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตรวจดูหมายเลขเครื่องยนต์ และตัวถัง
    • เพิ่มทางเลือก หากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไม่ต้องการรูปแบบของการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้แสดงไว้รอการขาย (Inventory Finance-Rental Scheme) กรุงศรี ออโต้จะดำเนินการประสานงานกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเสนอสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังในรูปแบบของเงินกู้หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (Inventory Finance-Loan Scheme)

    บริการพิเศษอื่นๆ
    • บริการ Offset ระหว่างยอดกรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ชำระเพียงส่วนต่างระหว่าง 2 ยอดเท่านั้น
    • บริการประกันภัย คุ้มครองรถยนต์ทุกคันที่อยู่ภายใต้สัญญาของกรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์

    *ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

    สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
     

    คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
    1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
    2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
    3. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
    4. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
    เอกสารประกอบการสมัคร
    1. สำหรับบุคคลธรรมดา
      • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
      • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
      • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
      • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
      • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
      • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
      • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
      สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
      • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
      • ภพ.20
      • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / สำเนาบัตรอประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
      • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
      • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
      • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
      • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

    ย้อนกลับ