พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์

  กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง

  KA-720x330px_-(1).jpg
   

  Add Friend
   

  ให้บริการสินเชื่อสินค้าคงคลังแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ต้องสั่งซื้อรถยนต์ไว้รอจำหน่ายให้ลูกค้า

   

  รูปแบบการให้บริการ
  • ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเปิดวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้สั่งซื้อรถยนต์ โดยรูปแบบของสัญญาจะเป็นการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้แสดงไว้รอการขาย (Inventory Finance – Rental scheme)
  • โดยทั่วไปกำหนดการให้สินเชื่อที่ร้อยละ 100 ของราคาต้นทุนขายรถยนต์ (Ex-factory wholesale value including all taxes)
  • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MOR ซึ่งผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในรูปของค่าเช่าทรัพย์สิน (รถที่สต๊อก) ที่ใช้แสดงไว้รอการขาย
  • ระยะเวลาของการใช้สินเชื่อโดยทั่วไปกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน (ระยะเวลาการสต๊อกรถยนต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 วัน)

  จุดเด่นที่สร้างความแตกต่าง
  • สะดวกรวดเร็วในการเบิกใช้วงเงิน โดยใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ เมื่อมีการสั่งซื้อรถยนต์และขอใช้เบิกใช้วงเงินในวันนี้ ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับการโอนเงินในวันทำการถัดไป
  • สะดวกรวดเร็วในการตรวจสต๊อกรถยนต์ ด้วยการใช้ Barcode System จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตรวจดูหมายเลขเครื่องยนต์ และตัวถัง
  • เพิ่มทางเลือก หากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไม่ต้องการรูปแบบของการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้แสดงไว้รอการขาย (Inventory Finance-Rental Scheme) กรุงศรี ออโต้จะดำเนินการประสานงานกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเสนอสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังในรูปแบบของเงินกู้หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (Inventory Finance-Loan Scheme)

  บริการพิเศษอื่นๆ
  • บริการ Offset ระหว่างยอดกรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ชำระเพียงส่วนต่างระหว่าง 2 ยอดเท่านั้น
  • บริการประกันภัย คุ้มครองรถยนต์ทุกคันที่อยู่ภายใต้สัญญาของกรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์

  *ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

  สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

  กรุงศรี อินเวนเทอรี่ ไฟแนนซ์ ให้บริการโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพ   10120

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  3. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  4. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา
   • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
   • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
   • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
   • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
   สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
   • ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / สำเนาบัตรอประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
   • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ย้อนกลับ