บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อเช่าซื้อ
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับบุคคลธรรมดาเช่าซื้อและใช้เป็นส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองหรือเพื่อสินจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 คลิก
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้านิติบุคคลที่เช่าซื้อ หรือบุคคลธรรมดาเช่าซื้อโดยนำไปใช้เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองหรือเพื่อสินจ้าง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 คลิก
  • อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2565) เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2566 คลิก
  • อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 คลิก
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน
  • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 คลิก
สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance) ประเภทสัญญาเช่าเพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คลิก
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance) สำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ โดยมีชุดแจ้งจำหน่ายเป็นประกัน และ ผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยมีใบคู่มือจดทะเบียนเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 คลิก
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance) ประเภทสัญญาเช่าเพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 คลิก