วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)