วันที่ 2 มกราคม 2558 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)