วันที่ 2 มกราคม 2557 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)