วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)