วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)