วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
เรื่อง  รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2563 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ