วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)