วันที่ 1 เมษายน 2564 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)    

เรื่องอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง
และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ