วันที่ 12 กันยายน 2564 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
1. เรื่องอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 
คลิกเพื่อดูประกาศ

2. อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564     
คลิกเพื่อดูประกาศ

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  12  กันยายน 2564  
คลิกเพื่อดูประกาศ

4.ประกาศ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance) สำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ โดยมีชุดแจ้งจำหน่ายเป็นประกัน และ ผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยมีใบคู่มือจดทะเบียนเป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  12  กันยายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ