วันที่ 10 มกราคม 2566 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับบุคคลธรรมดาเช่าซื้อ และใช้เป็นส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ทำการขนส่งเพื่อการค้า หรือธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสินจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

2. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่เช่าซื้อ หรือเช่าลีสซิ่ง หรือบุคคลธรรมดาที่เช่าซื้อ โดยนำไปใช้ทำการขนส่งเพื่อการค้า หรือธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสินจ้าง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

3. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2565) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

4. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561และ พ.ศ. 2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

5. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่าย ตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ