คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินด่วน 1 DAY วันเดียว
พิมพ์หน้านี้

คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินด่วน 1 DAY วันเดียว

เพิ่มเพื่อน

โปรแรงส่งท้ายปี สมัคร สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน* ถึง 31ธ.ค.64 เท่านั้น

*เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ทำเป็น drop down hide bullets ด้านล่าง)

 • สำหรับสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เริ่มต้น 0.55%ต่อเดือน หรือเทียบเท่า 11.88%ต่อปี

 •  เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินด่วน 1 DAY วันเดียว

 • รับเงินด่วนใน 1 วัน *

 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เริ่มต้น 12% ต่อปี

 • โปะได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% จากราคาประเมินรถของผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รถยังขับได้ตามปกติ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด


apply.pngLINE.png
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
 

สำหรับรถยนต์

 
*เงื่อนไขของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชม. หรือ 1 วัน หลังจากผู้สมัครได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญากับธนาคาร เฉพาะรับเงินโอนผ่านธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ (หากเป็นธนาคารอื่นๆ จะเป็นไปตามรอบการโอนเงินที่ธนาคารกำหนด)
 • เวลาที่ใช้ในการกำหนด 1 วัน หรือ 24 ชม คือ เวลาที่นับจากผู้สมัครได้รับแจ้งการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ผ่านทาง SMS (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • เฉพาะรถยนต์
 • เฉพาะผู้สมัคร สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ เท่านั้น

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีรายได้ที่สามารถตรวจสอบที่มาได้ และมีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด
  • พนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานเอกชน, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  • เจ้าของกิจการที่มีทะเบียนการค้าและมีเอกสารแสดงรายได้ มีกิจการเป็นของตัวเองที่สามารถตรวจสอบการมีอยู่จริง และพิสูจน์ได้
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 3. ผู้สมัครมีรถเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นโอนจากผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น หรือ บุคคลในครอบครัว เฉพาะ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ธิดา
 4. ผู้สมัครต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เอกสารแสดงรายได้เป็นสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • งบการเงิน หรือ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
  • สำเนา ภ.พ.20 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นของกิจการ
 3. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน หรือ ที่ตั้งกิจการ
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 

สำหรับมอเตอร์ไซค์ / บิ๊ก ไบค์

*เงื่อนไขของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ มอเตอร์ไซค์
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชม. หรือ 1 วัน หลังจากผู้สมัครได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญากับบริษัทฯ เฉพาะรับเงินโอนผ่านธนาคารกรุงศรี (หากเป็นธนาคารอื่นๆ จะเป็นไปตามรอบการโอนเงินที่บริษัทฯ กำหนด)
 • เวลาที่ใช้ในการกำหนด 1 วัน หรือ 24 ชม คือ เวลาที่นับจากผู้สมัครได้รับแจ้งการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ผ่านทาง SMS (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • รถบิ๊ก ไบค์ หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป
 • เฉพาะผู้สมัคร สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ เท่านั้น
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
 1. ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ / มอเตอร์ไซค์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ / มอเตอร์ไซค์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. กรณีผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

 
 
 
 
 

ย้อนกลับ