ชวนเพื่อนมาสมัคร กรุงศรี รถบ้าน
พิมพ์หน้านี้

ชวนเพื่อนมาสมัคร กรุงศรี รถบ้าน

เพิ่มเพื่อน

ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ แค่ชวนเพื่อนมาสมัครสินเชื่อ กรุงศรี รถบ้าน

รับเลยบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส  มูลค่า 1,000 บาท ต่อรายที่แนะนำ ​ชวนกันไปสมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2564  - 30  กันยายน  2564 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2564

รายละเอียดเงื่อนไข

  1. ผู้แนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถกับ กรุงศรี ออโต้ เท่านั้น
  2. ผู้ที่ถูกแนะนำจะต้องสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม  2564 - 30  กันยายน  2564 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2564
  3. ผู้แนะนำสามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนและจะได้เลือกรับบัตรกำนัลต่อราย (ตามจำนวนรายที่ได้รับการอนุมัติและทำสัญญา)
  4. กรุงศรี ออโต้ จะทำการส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และที่อยู่ในการส่งเอกสารของผู้สมัครสินเชื่อ และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญากับ กรุงศรี รถบ้าน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วัน ไปยังผู้สมัครสินเชื่อ หลังจากที่ผู้สมัครได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด
  5. ของกำนัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืน หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้ 
  6. เงื่อนไขการใช้ของกำนัลเป็นไปตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ
  7. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามาราถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  8. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลฯที่มีมูลค่าเทียบเท่า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรุงศรี รถบ้าน ให้บริการสินเชื่อโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  10. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนรถ รวมถึงรายได้ และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้


ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถกับ กรุงศรี ออโต้ หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยังมีสถานะบัญชีในปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าที่ปิดบัญชีไปแล้ว 

 samak.jpgLINE.png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

เอกสารผู้ขอเช่าซื้อ
ขั้นตอนทำเรื่องขออนุมัติสินเชื่อ
1. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงหรือสำเนา
2. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
3. เอกสารทางการเงินหรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
4. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและที่ทำงาน

เอกสารผู้ขาย
ขั้นตอนทำเรื่องขออนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ขอเช่าซื้อ
1. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงหรือสำเนา
2. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
3. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
4. สำเนาเล่มทะเบียนรถหน้า 16 และ 18
5. หน้าบัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนทำเรื่องโอนเล่ม
1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
2. ชุดโอนกรรมสิทธิ์และหนังสือมอบอำนาจ

คุณสมบัติผู้ขอเช่าซื้อ
1. ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
2. ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 

ย้อนกลับ