ชวนเพื่อนมาสมัคร กรุงศรี รถบ้าน
พิมพ์หน้านี้

ชวนเพื่อนมาสมัคร กรุงศรี รถบ้าน

เพิ่มเพื่อน

ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ แค่บอกต่อก็รับง่ายๆ เพียงชวนเพื่อนมาสมัครสินเชื่อกับ กรุงศรี รถบ้าน
รับบัตรกำนัล โลตัส มูลค่า 1,000 บาท* ต่อรายที่แนะนำ!!

ชวนกันไปสมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
 

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล

 1. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้แนะนำ ผู้สมัครขอสินเชื่อ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ (กรุงศรี รถบ้าน) โดยจะต้องสมัครขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
 2. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้แนะนำ จะต้องเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ เท่านั้น โดยแจ้งชื่อ-สกุล ของผู้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ ขณะที่ทำสัญญา เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 3. สำหรับผู้แนะนำ สามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวน และจะได้รับบัตรกำนัลต่อสัญญา ที่ได้รับการอนุมัติเป็น เลขที่สัญญาและรับรถภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนรถ รวมถึงรายได้ และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้
 5. กรุงศรี ออโต้ จะทำการส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และที่อยู่ในการส่งเอกสารของผู้แนะนำ หลังจากสินเชื่อของผู้สมัครขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในระยะเวลาที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาของผู้สมัครขอสินเชื่อไปยังผู้แนะนำ
 6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืน หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้
 7. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 9. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ให้บริการสินเชื่อโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 
หมายเหตุ
ลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ ได้แก่
 • ลูกค้าปัจจุบัน ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)
 • ลูกค้าเก่าปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 5 ปี ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
 4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี
กรณีนิติบุคคล
 1. จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.
 
เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา
 1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน  (ถ้ามี)
 3. เอกสารแสดงรายได้
  • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
 4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน
 
กรณี เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
 2. ภพ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 7. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 10. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ

เอกสารผู้ขาย
1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
3. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
4. สำเนาเล่มทะเบียนรถ
5. หน้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมลงนามรับสำเนาถูกต้อง

ย้อนกลับ