ชวนเพื่อนมาร่วมเป็นครอบครัว คาร์ ฟอร์ แคช มีแต่ได้
พิมพ์หน้านี้

ชวนเพื่อนมาร่วมเป็นครอบครัว คาร์ ฟอร์ แคช มีแต่ได้

เพิ่มเพื่อน

ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก โปรแนะนำเพื่อน รับบัตรกำนัลสูงสุด 1,000 บาท/คัน

เพียงชวนเพื่อนมาร่วมเป็นครอบครัว คาร์ ฟอร์ แคช  แนะนำมากยิ่งได้มาก
ชวนเพื่อนมาขอสินเชื่อ รับไปเลย บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท ชวนกันไปสมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก  ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2664 – 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเงื่อนไข
 1. ผู้แนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่ปิดบัญชีไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บิ๊กไบค์ หรือมอเตอร์ไซค์ กับ กรุงศรี ออโต้ เท่านั้น
 2. ผู้ที่ถูกแนะนำต้องได้รับการอนุมัติวงเงินและทำสัญญา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2664 – 31 ธันวาคม 2564
 3. ผู้แนะนำสามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนและจะได้รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัสมูลค่า 1,000 บาทต่อราย (ตามจำนวนรายที่ได้รับการอนุมัติและทำสัญญา)
 4. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
 5. ธนาคารฯ จะทำการส่งบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส  มูลค่า 1,000 บาท ไปยังผู้แนะนำ ภายใน 90 วัน หลังจากที่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงาน ธนาคารกรุงศรี และ  กรุงศรี ออโต้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการ
 8. สมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ ทุกสาขา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-740-7400
ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บิ๊กไบค์ หรือมอเตอร์ไซค์ กับ กรุงศรี ออโต้ หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
เอกสารประกอบการสมัคร 

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนา ภ.พ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 5. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

ย้อนกลับ