แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2  คลิกที่นี่


คุณสมบัติเบื้องต้น
1) ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อ และ สินเชื่อจำนำทะเบียน 
2) ผ่อนชำระค่างวดมาไม่น้อยกว่า 3 งวด
3) ไม่เป็นสินเชื่อคงค้างเกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นคำร้องเข้าร่วมโครงการฯ
4) ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย

มาตรการให้ความช่วยเหลือ

  • พักชำระค่างวด
  • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และปรับลดค่างวด 

เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ค้ำ (ถ้ามี)
  4. สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์


โปรดดำเนินการยื่นคำร้องผ่าน e-form ได้ที่  https://bit.ly/33Gb8s8 พร้อมทั้งส่งเอกสารแสดงผลกระทบมาที่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 0-2740-7400 กด 3

เนื่องจาก กรุงศรี ออโต้ ปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 กรณีลูกค้ายืนยันได้รับผลกระทบ โปรดดำเนินการยื่นคำร้องผ่านช่องทางตามรายละเอียดข้างต้น
 

**ผู้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการ พักชำระหนี้ จะสามารถขอสินเชื่อใหม่กับ กรุงศรี ออโต้ ได้อีกครั้ง หลังพ้นระยะพักชำระหนี้ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน กรณีขยายเวลาผ่อนชำระและปรับลดค่างวด การขอสินเชื่อใหม่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด**

กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือตามผลกระทบและความเหมาะสมเป็นรายกรณี

Download เอกสาร

ย้อนกลับ