มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ของลูกค้า กรุงศรี ออโต้ เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID 19
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
1. มาตรการช่วยเหลือโดยลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ
2. มาตรการพักชำระค่างวดทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า
 
คุณสมบัติเบื้องต้น
  1. เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยขอความช่วยเหลือ หรือ ลูกค้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการระยะแรก
  2. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อน 1 เมษายน 2563
  3. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
  4. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID -19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน
**หมายเหตุ: ข้อ 3. และ ข้อ 4. กรณีมีผู้ค้ำประกัน

รายละเอียด และ เงื่อนไข
1. มาตรการนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 เท่านั้น
2. ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วม โครงการ และยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวด หรือ ก่อนโครงการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ระยะที่ 2 มีผลในรอบบัญชีที่จะถึงกำหนดชำระ
3. ลูกค้าและผู้คำ้ประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของ กรุงศรี ออโต้
4. กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือระยะที่ 2 แล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
5. อนึ่ง ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือระยะที่ 2 จะไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับ กรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด
 
โปรดดำเนินการยื่นคำร้องผ่าน e-form ได้ที่ https://bit.ly/33Gb8s8 และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2740-7400  กด 3 หรือ 5
Download เอกสาร

ย้อนกลับ