มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กรุงศรี ออโต้ อย่างยั่งยืน

Artboard_11.jpg

 
ประเภทสินเชื่อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
สินเชื่อเช่าซื้อ
 1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย
 3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%
 1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย
 3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%
สินเชื่อจำนำทะเบียน
 1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย
 1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย
เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
 
 • การพิจารณาให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมจะสอดคล้องกับสถานะและผลกระทบของลูกค้า โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า
 1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ และมีการผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อยหกเดือน
 2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. เอกสารยืนยันผลกระทบ ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. เอกสารยืนยันผลกระทบ ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน
**หมายเหตุ: ข้อ 3. และ ข้อ 4. กรณีมีผู้ค้ำประกัน

รายละเอียด และ เงื่อนไข
 • ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน มาตรการความช่วยเหลือจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
 • ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของ กรุงศรี ออโต้
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับ กรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด
 • กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า


คลิก เพื่อกรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือผ่าน e-form

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2740-7400 กด 3 หรือ 5

กดที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด
มาตรการชวยลกคา.jpg

Download เอกสาร

ย้อนกลับ