ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง?
A
คำตอบ: ชำระเงินได้โดย 

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
2.ชำระผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Online) หรือผ่าน App KMA, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
3.ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
4.ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
5.ชำระที่จุดบริการของ CenPay มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
6.ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) ท่านสามารถชำระค่างวด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ที่ท่านมีบัญชีอยู่หากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น
7.ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร* (Biller ID: 010753800069001)  

*หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ


 
หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ ต้องทำอย่างไร ?
A

คำตอบ
เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ หมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล, หนังสือรับรองนิติบุคคล ภ.พ. 09 หรือ ภ.พ. 20 พร้อมประทับตราและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามโดยระบุหมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน หมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อบุคคลที่ติดต่อได้สะดวก


ช่องทางการส่งเอกสารแจ้งเปลี่ยนที่อยู่
FAX : 0-2627-8211
E-mail : customer.care@krungsri.com
ไปรษณีย์ : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แผนกบริการลูกค้า)

ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถ ต้องทำอย่างไร ?
A
คำตอบ: 
วิธีการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ เป็นวิธีการที่ผู้เช่าซื้อต้องการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถให้กับผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าซื้อและรับไปซึ่งหน้าที่และสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซื้อ โดยบุคคลที่เข้ามารับโอนสิทธิจะเป็นผู้ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อและเป็นผู้ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด เช่น ทำสัญญาไว้ 48 งวด ท่านต้องผ่อนชำระมาแล้ว 12 งวดขึ้นไปจึงจะสามารถดำเนินการโอนสิทธิ์ฯได้

กรณีบุคคลธรรมดา กรุณานำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่ผู้ให้บริการสินเชื่อ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาคือ
1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 3 ชุด
2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
3. แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 
กรณีรถยนต์
ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติ ท่านละ 500 บาท ธนาคารฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาทำสัญญาที่ธนาคารฯ  และผู้เช่าซื้อท่านใหม่จะชำระเงิน ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ 0.642% ของยอดค่าเช่าซื้อคงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 2,140  บาท
  • ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง ไม่เกิน 1,500  บาท( รถยุโรป / รถนำเข้า / รถตู้ / รถติดก๊าซ LPG นัดตรวจรถที่กรมขนส่ง)
  • ค่าต่อภาษีรถประจำปีกรณีภาษีเหลือน้อยกว่า 3 เดือน
  • ค่าเบี้ยประกันภัย กรณีลูกค้าทำประกันภัยมาเองและมีอายุประกันคงเหลือมากกว่า 6 เดือน จะต้องแจ้งสลักหลังเปลี่ยนชื่อ ผู้เอาประกันเป็นชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิและระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เป็น บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส  ในวันเซ็นสัญญา ให้นำสำเนา กรมธรรม์ประกันภัย และ เอกสารสลักหลังมาด้วย 
กรณีรถจักรยานยนต์
ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติ ท่านละ 250 บาท บริษัทฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาทำสัญญาที่ธนาคารฯ  และผู้เช่าซื้อท่านใหม่จะชำระเงิน ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ 0.642% ของยอดค่าเช่าซื้อคงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า  500  บาท
  • ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง ไม่เกิน 700  บาท( รถเกิน  150 CC จะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่กรมขนส่ง )
  • ค่าต่อภาษีรถประจำปีกรณีภาษีเหลือน้อยกว่า 3 เดือน
  • ค่าเบี้ยประกันภัย กรณีลูกค้าทำประกันภัยมาเองและมีอายุประกันคงเหลือมากกว่า 6 เดือน จะต้องแจ้งสลักหลังเปลี่ยนชื่อ ผู้เอาประกันเป็นชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิและระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เป็น บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส  ในวันเซ็นสัญญา ให้นำสำเนา กรมธรรม์ประกันภัย และ เอกสารสลักหลังมาด้วย
ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร?
A
คำตอบ:  บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารการโอนก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย 30 วัน กรุณาเซ็นชื่อในเอกสารตามจุดที่มีเครื่องหมายกากบาทให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือชี้แจงการโอน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งกลับมายังบริษัทฯ และชำระค่าธรรมเนียมทางขนส่ง ตามที่ระบุในเอกสาร บริษัทฯ จะดำเนินการและจัดส่งเล่มทะเบียนให้ท่านประมาณ 7-10 วันทำการ ในกรณีที่ท่านทำการปิดบัญชีก่อนกำหนด บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารชุดโอนให้ท่านภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯได้รับยอดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ต้องการสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จและยอดชำระ ติดต่อที่ไหน?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ต้องการขอเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ต้องทำอย่างไร ?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ภาษีหมดอายุ ต้องต่อภาษีอย่างไร?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ในระหว่างผ่อนชำระจะต่อประกันภัยและพรบ.อย่างไร?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?
A
คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ต้องการขอคัดสำเนาทะเบียนรถ ต้องทำอย่างไร?
A

คำตอบ:  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.