กรุงศรี วัยชิลล์ วีลแชร์
พิมพ์หน้านี้

กรุงศรี วัยชิลล์ วีลแชร์

Add Friend

สินเชื่อรถยนต์ พร้อมเก้าอี้ไฟฟ้า อนุมัติพร้อมรถใหม่

ดาวน์เริ่มต้น 15% และผ่อนสูงสุด 84 เดือน


ตารางเปรียบเทียบระหว่าง สินเชื่อ กรุงศรี วัยชิลล์ วีลแชร์ กับ กรุงศรี นิวคาร์ + ติดตั้งวีลแชร์เอง
คำนวณจากราคารถ 750,000 บาท ดาวน์ที่ 15% ผ่อนชำระที่ 8 4 เดือน ราคาวีล์แชร์ 250,000 บาท

compare-wc.png

หากใช้สินเชื่อ กรุงศรี วัยชิลล์ วีลแชร์
 • งวดที่ 1 – 10 ผ่อนต่อเดือนน้อยลง 21,753 บาท/เดือน
 • งวดที่ 11 – 84 ผ่อนเพิ่มสบาย ๆ เดือนละ 3,247 บาท/เดือน

รถที่สามารถใช้สินเชื่อ กรุงศรี วัยชิลล์ วีลแชร์ ได้
 • ประเภทรถยนต์: รถยนต์ทุกรุ่นที่สามารถติดตั้งวีลแชร์ได้ และระบุประเภทการจดทะเบียนรถเป็น รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 • ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์: เฉพาะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ และเป็นคู่ค้ากับธนาคารฯ


รายชื่อบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบาะวีลแชร์

 1. บริษัท เอ็น.อาร์.ออโต้ซีทส์ จำกัด (NR Auto Seats)
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีดี ออโต้ซีทส์ (SCD Auto seats)
 3. บริษัท เตชินท์ ออโตซีท จำกัด (Tachin Autoseats)
หมายเหตุ: รายชื่อบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถวีลแชร์ ธนาคารฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดสินใจเลือกซื้อรถเพื่อติดตั้งเบาะวีลแชร์ของลูกค้า ทั้งนี้ความรับผิดชอบในส่วนของระบบรถวีลแชร์ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ติดตั้ง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทผู้ติดตั้งกำหนด
 
สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน


เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทมหาชนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
  • ภพ.20
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทมหาชนจำกัด
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 1.  

ย้อนกลับ