ได้รถบ้านถูกใจแถมได้เติมน้ำมันฟรีอีก 4,000 บาท* กับ www.krungsrimarket.com
พิมพ์หน้านี้

ได้รถบ้านถูกใจแถมได้เติมน้ำมันฟรีอีก 4,000 บาท* กับ www.krungsrimarket.com

Add Friend

รับฟรี !! บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท*

แค่ขอสินเชื่อออนไลน์ กรุงศรี รถบ้าน ผ่านทาง  www.krungsrimarket.com

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

สนใจขอสินเชื่อ


เข้าไปดูรถบ้านบน Kaidee คลิก
*เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่ www.krungsrimarket.com  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561และต้องได้รับ อนุมัติเป็นเลขที่สัญญาไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2561
 • รถที่นำมาจัดสินเชื่อต้องมีชื่อผู้ครอบครองในหนังสือจดทะเบียนรถ ตรงกันกับชื่อผู้ขายรถ และวันที่ครอบครองที่ระบุใน เล่มทะเบียนต้องครอบครองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • บัตรน้ำมันมูลค่า 4,000 บาท สำหรับรถที่มียอดขอสินเชื่อตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป และบัตรน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท สำหรับ รถที่มียอดขอสินเชื่อต่ำกว่า 400,000 บาท
 • ธนาคารจะทำการส่งบัตรน้ำมันทางไปรษณีย์ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เป็นเลขที่สัญญา
 • บัตรน้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรน้ำมัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของ กำนัลที่ทางธนาคารเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีมูลค่าเท่าเดิม
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน


เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทมหาชนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

ย้อนกลับ