สมัครสินเชื่อ กรุงศรี รถเต็นท์ ผ่านช่องทางออนไลน์ รับบัตรกำนัล Mk มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท*
พิมพ์หน้านี้

สมัครสินเชื่อ กรุงศรี รถเต็นท์ ผ่านช่องทางออนไลน์ รับบัตรกำนัล Mk มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท*

g-(1).png

โปรโมชันพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ผ่านช่องทาง กรุงศรี ออโต้ ภายใน 30 ธันวาคม 2564

รับบัตรกำนัล MK มูลค่าสูงสุด  2,000 บาท*

 
Submit-bt-yl.pngLINE.png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

g.png เป็นเพื่อนกันไว้คุณจะไม่พลาดกิจกรรมดี ๆ จาก กรุงศรี ออโต้

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล

 1. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ (กรุงศรี รถเต็นท์ หรือ กรุงศรี รถบ้าน) ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ www.krungsriauto.com, LINE Official Account, Facebook ของ กรุงศรี ออโต้, Application GO by Krungsri Auto โดยจะต้องสมัครขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
 2. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนรถ รวมถึงรายได้ และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้
 3. กรุงศรี ออโต้ จะทำการส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และที่อยู่ในการส่งเอกสารของผู้สมัครขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในระยะเวลาที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลภายใน 120 วัน ไปยังผู้สมัครขอสินเชื่อ
 4. บัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 2,000 บาท สำหรับผู้สมัครขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา และรับรถภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขการรับบัตรกำนัล ดังนี้
  • สำหรับยอดจัดสินเชื่อ น้อยกว่า 400,000 บาท รับบัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท
  • สำหรับยอดจัดสินเชื่อ มากกว่าหรือเท่ากับ 400,000 บาท รับบัตรกำนัล มูลค่า 2,000 บาท
 5. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืน หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้ 
 6. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 8. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ให้บริการสินเชื่อโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
กรณีบุคคลธรรมดา
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
 4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี
กรณีนิติบุคคล
 1. จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา
 1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน  (ถ้ามี)
 3. เอกสารแสดงรายได้
  • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
 4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน
กรณี เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
 2. ภพ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 7. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 10. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ

ย้อนกลับ