คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่าย
พิมพ์หน้านี้

คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่าย

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ หรือ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ ในช่วง 15 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 รับบัตรกำนัล Tesco Lotus เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น*

 • มูลค่า 1,000 บาท (สำหรับรถจักรยานยนต์ บิ๊ก ไบค์)

 • มูลค่า 500 บาท (สำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป)

บัตรกำนัล

ประเภทรถจักรยานยนต์

รถ บิ๊ก ไบค์

รถจักรยานยนต์ทั่วไป

บัตรกำนัล Tesco Lotus

มูลค่า 1,000 บาท

มูลค่า 500 บาท

 
เงื่อนไขแคมเปญและเงื่อนไขการรับของกำนัล
 1. ผู้สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ / มอเตอร์ไซค์ แบบโอนเล่มทะเบียน (HP) และ ไม่โอนเล่มทะเบียน (ML) ทุกช่องทางในช่วงวันที่ 15 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
 2. ผู้ให้บริการจัดหาของรางวัล จะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่รายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 3. บัตรกำนัลฯ ดังกล่าวนั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดย พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียน รายได้ และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท
 6. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ออกบัตรกำนัล
 7. สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ / คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
วิธีการรับของรางวัล

 • สามารถเลือกรับบัตรกำนัลโดยการเข้าไปยังเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการจัดหาของกำนัล (“ผู้ให้บริการ”) โดยทางบริษัทฯ จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สมัครสินเชื่อไปยังผู้ให้บริการ โดยทางผู้ให้บริการจะทำการส่ง SMS พร้อม URL เพื่อกดรับบัตรกำนัล
  1611_sms-(1).jpg
หมายเหตุ
 1. รถจักรยานยนต์ บิ๊ก ไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี และราคาจำหน่ายในขณะเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป อายุรถดังกล่าวไม่เกิน 7 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ. ผลิต (ระหว่างรุ่นปีผลิต ค.ศ. 2015 - 2021) ในหน้าเล่มทะเบียน
 2. รถจักรยานยนต์ทั่วไป หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซีลงมา หรือ 250 ซีซี ขึ้นไป แต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท อายุรถต้องไม่เกิน 5 ปีนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต ในหน้าเล่มทะเบียน (ระหว่างรุ่นปีผลิต ค.ศ. 2017 - 2021)
 3. รถที่ต้องการสมัครสินเชื่อต้องปลอดภาระ มีเล่มทะเบียนเป็นชื่อตนเองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
  • ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ / มอเตอร์ไซค์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  • ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ / มอเตอร์ไซค์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • กรณีผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. เอกสารประกอบการสมัคร

  สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
  2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

   • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

  3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
  4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
  5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

ย้อนกลับ