พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”  ขยันโปะ หมดไว สบายใจ

  ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช "โปะ" ทางเลือกใหม่หากคุณต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือ ขยายกิจการร้านค้า เพียงนำรถมาขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช แบบโปะ

   KA_product_C4C-PO_Home.jpg


  Add Friend

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์แคช โปะ ขยันโปะ หมดไว สบายใจ

  สำหรับเจ้าของรถที่ไม่ต้องการโดนเล่นมทะเบียน และต้องการความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการผ่อนชำระ เพราะสามารถชำระค่างวดได้มากกว่ากำหนด หรือที่เรียกว่า"โปะ" ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ยิ่งโปะมาก เงินต้นยิ่งลด ทำให้ระยะเวลาผ่อนชำระสั้นลง
   
  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
  • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
  • ดอกเบี้ยแบบลดต้้นลดดอก
  • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
  • ผ่อนค่างวดได้มากกว่าที่กำหนด โปะได้ตามต้องการ
  • ให้วงเงินสูงตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านของราคาประเมินของธนาคาร และวงเงินอนุมัติที่มีมูลค่าหลักแสนบาทขึ้นไป

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  - รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
  - ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)
  - การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ชำระปิดสัญญาก่อนกำหนด และไม่เกิน 1 ปี จะมีค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 2% ของต้นเงินกู้คงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อสัญญา


  วางแผนการเงินอย่างสมาร์ท แค่เช็กราคาประเมินและค่างวดรถของคุณก่อนขอสินเชื่อ
  ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ www.car4cash.com กรอกวงเงินที่ต้องการ และข้อมูลรถของคุณ กดปุ่มคำนวณก็สามารถรู้วงเงินกู้สูงสุดและค่างวดของระยะเวลาผ่อนได้ถึง 6 ปีในครั้งเดียว ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ
  Caculator-c4c.png

  สนใจขอสินเชื่อ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร
  1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  2. ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา และไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
  3. ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  4. ผู้สมัครหรือ ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
  เอกสารประกอบการสมัคร
  สำหรับบุคคลธรรมดา
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
  • ภพ.20
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทมหาชนจำกัด สำเนาบัตรอประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  •  
  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
  1. อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

    

    

   รายการ

   ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี

   อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

   (Effective Interest Rate)

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด (กรณีปกติ) 

   18%

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด (กรณีผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดผิดสัญญา)

   23%


   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
   ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด

   ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด (มหาชน)
   เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
    

   คลิกเพื่อดู อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งหมด
    

   ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
   ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.25% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1.50% ของวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,712 บาท

   1.วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
   ดอกเบี้ย = (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
   • (300,000 x 12.25% x 30)/365 = 3,020

   2.วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ 1.50 % ของวงเงินกู้
   ยอดเงินกู้คงค้าง  x 1.50%
   • (300,000 x 1.50%)  = 4,500

   3.วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
   ค่างวด = (อัตราดอกเบี้ย/12) / 1- (1/1(1 + อัตราดอกเบี้ย/12))) ^ จำนวนงวด) x ยอดเงินกู้คงค้าง
   •  (12.25%/12) / 1- (1/1(1 + (12.25%/12))) ^ 60) x 300,000
   •  (12.25%/12) / 0.45632 x 300,000 = 6,712

    

  ย้อนกลับ