พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

   KA_product_C4C-PO_Home.jpg


  Add Friend

  ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดง่ายๆ แบบไม่ต้องโอนเล่ม พร้อมดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

  • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  • ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
  • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  • ผ่อนยาวสูงสุด 84 งวด
  • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี
   

  ขยันโปะ..คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ

  หมดไว...ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น

  สบายใจ...เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น

   

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
  - ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)
  - การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียม

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ 

  สนใจขอสินเชื่อ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร
  1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  2. ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา และไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
  3. ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  4. ผู้สมัครหรือ ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
  เอกสารประกอบการสมัคร
  สำหรับบุคคลธรรมดา
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
  • ภพ.20
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
  1. อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

    

    

   รายการ

   ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี

   อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

   (Effective Interest Rate)

   ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 18%

   ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   23% ถึง 28%


   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
   ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด

   ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด (มหาชน)
   เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
    

   คลิกเพื่อดู ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
    

   ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
   ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.25% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1.50% ของวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,712 บาท

   1.วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
   ดอกเบี้ย = (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
   • (300,000 x 12.25% x 30)/365 = 3,020

   2.วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ 1.50 % ของวงเงินกู้
   ยอดเงินกู้คงค้าง  x 1.50%
   • (300,000 x 1.50%)  = 4,500

   3.วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
   ค่างวด = (อัตราดอกเบี้ย/12) / 1- (1/1(1 + อัตราดอกเบี้ย/12))) ^ จำนวนงวด) x ยอดเงินกู้คงค้าง
   •  (12.25%/12) / 1- (1/1(1 + (12.25%/12))) ^ 60) x 300,000
   •  (12.25%/12) / 0.45632 x 300,000 = 6,712

    

  ย้อนกลับ