เราคือ กรุงศรี ออโต้

 
 •  

  เกี่ยวกับบริษัท

  ประสบการณ์ใหม่กับ กรุงศรี ออโต้

  “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรี ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช” และ“กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” “และ"กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว"” สินเชื่อรถบ้าน ”กรุงศรี รถบ้าน” “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ “กรุงศรี ทรัค” สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจ สินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” และสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ซึ่งให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขา กรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven หรือ ติดต่อ "กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์" โทร.02-740-7400 กด 1 เพื่อรับบริการ “ดิลิเวอรี่” พร้อมทำสัญญาถึงบ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/krungsriauto

  วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)

  ก้าวสู่ผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ ด้วยทางออกทางการเงินเหนือความคาดหมาย

  พันธกิจ (Mission)

  สร้างโอกาสให้แก่คนไทยทุกคน ให้สามารถเป็นเจ้าของยานพาหนะ โดยยึดมั่นในการให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

  ค่านิยมกรุงศรี (Krungsri Core Values)

  • ลูกค้าคือคนสำคัญ (Customer Centricity)
   ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก จะเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
  • ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง (Integrity)
   ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักกฏหมายและหลักจริยธรรม
  • ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ (Team Spirit)
   ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและกรุงศรี
  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)
   มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในกำรสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
  • ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (Embracing Changes)
   ตั้งใจทำสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆวัน โดยเปิดรับความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ใหม่ที่จะก่อประโยชน์อันเป็นธรรมให้แก่ลูกค้าและกรุงศรี
  • ก้าวสู่เวทีระดับโลก (Global Awareness)
   มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
   

  กรุงศรี ออโต้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC: Collective Action Coalition)


  จากการที่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย

  และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  ทั้งนี้ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จัดตั้งขึ้นมาโดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจาก Center for Private Enterprise (CIPE) จากสหรัฐอเมริกา และ UK Prosperity Fund จากสหราชอาณาจักร โดยมี IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและรับบทนำในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ

  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

 •  

  ประเภทสินเชื่อยานยนต์ที่ให้บริการ

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิตภัณฑ์

  1. “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ บริการสินเชื่อสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินสด โดยสามารถใช้รถยนต์ของตนเป็นหลักทรัพย์ค้ำ ประกันในการขอกู้เงินโดยทำสัญญาเช่าซื้อ และยังคงสามารถใช้รถยนต์ดังกล่าวได้ตามปกติ
  2. “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ”
   ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ทางเลือกใหม่หากคุณต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือขยายกิจการร้านค้า
   ขยันโปะ...คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ
   หมดไว...ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น
   สบายใจ...เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น
  3. “กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถบ้าน บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ”รถบ้าน” โดยตรงจากเจ้าของรถ
  4. “กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถใหม่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่ผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทุกยี่ห้อทั่วประเทศ
  5. “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถมือสองผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วไปและที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น ทางการจากผู้ผลิตรวมกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ
  6. “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ บริการเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ สำหรับรถประจำตำแหน่ง และรถกระบะ สำหรับขนส่ง แก่ลูกค้าองค์กร
  7. “กรุงศรี ทรัค” สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก บริการสินเชื่อรถบรรทุกตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ไปจนถึง 12 ล้อ รถลากจูง รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รวมถึง ให้บริการสินเชื่อในส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบของตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า

  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิตภัณฑ์

  1. “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ขนาดทั่วไปจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป
  2. “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อรถ บิ๊ก ไบค์ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊ก ไบค์ ใหม่ป้ายแดงหลากหลายยี่ห้อ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
  3. “กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อรถบิ๊ก ไบค์ มือสอง บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊ก ไบค์ มือสอง ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายยี่ห้อฮอนด้า และคาวาซากิ ทั่วประเทศ
  4. “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริการแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อรถยนต์มาเพื่อสต๊อกไว้รอจำหน่ายต่อล
 •  

  ช่องทางการให้บริการ

   กรุงศรี ออโต้ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของสาขา ที่ให้บริการรวมทั้งสิ้นถึง 43 สาขา ณ ปัจจุบัน หรือผ่านทางช่องทางอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1.  สาขาของกรุงศรี ออโต้  36 สาขา  โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 7 สาขา และต่างจังหวัด 29 สาขา     
       กรุงเทพ: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ และอีก 7 สาขา ได้แก่ อาคารบางนาทาวเวอร์, บางแค, บางใหญ่, นนทบุรี,
        หลักสี่ รามอินทรา (ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม. 11), เยาวราช 
       ต่างจังหวัด: ได้แก่
           - ภาคเหนือ: กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง
           - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ขอนแก่น, นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อุดรธานี, อุบลราชธานี
           - ภาคกลาง: ชลบุรี, นครปฐม, ปราจีนบุรี, ปราณบุรี, ระยอง, สระบุรี, อยุธยา
           - ภาคใต้: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่

   2. สาขาย่อย กรุงศรี ออโต้ เป็นสาขาขนาดย่อมตั้งอยู่ในพื้นที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  รวม 6 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี, ปากช่อง-นครราชสีมา, มุกดาหาร, หนองคาย และยโสธร  
    
   3. กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส สาขารูปแบบใหม่ตั้งอยู่ในโมเดิร์นเทรด โดยสาขาแรกเปิดให้บริการแล้วที่ บิ๊กซี บางนา เน้นการให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วตลอด 7 วันไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์   สามารถสมัครสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีมีเอกสารครบถ้วน (เฉพาะสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช และ สินเชื่อ รถบ้าน)
    
   4. สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กว่า  675 สาขา  
    
   5. ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า 4,500 รายทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 2,500 ราย และ ต่างจังหวัด 2,000 ราย)
    
   6. ตัวแทนขายตรง (Direct Sales Agents) กว่า 1,400 ราย ซึ่งแบ่งเป็นตัวแทนบุคคลและตัวแทนประเภทองค์กรธุรกิจร้านค้า
    
   7. การให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า ผ่าน กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ 0-2740-7400 โดยมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 คน มุ่งให้บริการสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ” และสินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน”
    
   8. บริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมให้บริการประเมินราคารถ ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อและทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ
    
   9. บริการออนไลน์ ผ่าน www.krungsriauto.com www.car4cash.com และ www.krungsrimarket.com/
    
   10. ช่องทางใหม่ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ให้บริการของกรุงศรี ออโต้ โดยให้บริการ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ และ
   “กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อเพื่อรถบ้าน
    
   11. ช่องทางใหม่ ที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ใน 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถ ”กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช”

   
 •  

  รางวัลและการยอมรับ

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จจากหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย

  รางวัล “Efma Accenture Global Distribution & Marketing Innovation Awards”

  “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลด้านนวัตกรรมการตลาดระดับโลก Efma Accenture Global Distribution & Marketing Innovation Awards ประจำปี 2559 ในสาขาดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ระดับสูงสุด (Gold Medal) จาก “ฟอร์ม ป๋าป๋า” แบบฟอร์มการขอสินเชื่อที่บันเทิงที่สุดในโลก (The World’s Most Entertaining Loan Application Form)” ซึ่งเป็นบริการขอสินเชื่อรถมือสองทั้งรถบ้านและรถเต็นท์แบบ Interactive บนเว็บไซต์ “กรุงศรีมาร์เก็ตดอทคอม” (www.krungsrimarket.com) ที่พลิกโฉมการกรอกแบบฟอร์มขอสินเชื่อออนไลน์ให้เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

  งานประกาศผลรางวัล Efma Accenture Global Distribution & Marketing Innovation Awards ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยสมาคมการจัดการทางการเงินและการตลาดแห่งยุโรป (Efma) หรือ เอฟม่า ร่วมกับ บริษัท Accenture ซึ่งมีสถาบันทางการเงินกว่า 200 สถาบัน จาก 61 ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาด เข้าร่วมประกวดกว่า 460 กรณีศึกษาใน 10 สาขา โดยคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านการลงคะแนนจากคณะกรรมการของเอฟม่า ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินทั่วโลก และการลงคะแนนออนไลน์ จากทั้งสมาชิกของเอฟม่าและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ทั้งนี้ เอฟม่า เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นมากว่า 4 ทศวรรษ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคการเงินการธนาคาร โดยมีสมาชิกกว่า 3,300 บริษัท จาก 130 ประเทศทั่วโลก

  รางวัล “Asian Banking and Finance Awards 2016”

  กรุงศรี ออโต้ เข้ารับรางวัล Asian Banking and Finance Awards 2016 ในประเภท “Automotive Lending Initiative of the Year – Thailand” สาขา The Retail Banking Awards จากนิตยสาร Asian Banking & Finance ที่โรงแรมแชงกรีลา ประเทศสิงคโปร์ จากโครงการ “www.Car4Cash.com, Responsive Web Platform” ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเว็บไซต์ Car4Cash.com เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ด้วยรูปแบบ Responsive Design หรือการใช้งานที่รองรับทุกอุปกรณ์สื่อสาร พร้อมฟังก์ชันการประเมินวงเงินสินเชื่อ การวางแผนทางการเงิน และการประเมินเอกสารการขอสินเชื่อเบื้องต้น ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในฐานะผู้กำหนดทิศทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

  โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่มอบให้แก่องค์กรที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างโดดเด่น จนสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เช่น การก่อกำเนิดของ Fintech หรือแม้แต่กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยการพิจารณาตัดสินนั้นได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและธนาคารที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ผู้บริหารจากบริษัท Deloitte Ernst and Young PwC และ KPMG ซึ่งมีองค์กรชั้นนำได้รับรางวัลในครั้งนี้รวมแล้วกว่า 80 แห่งทั่วโลก

  Midas Awards 2015

  www.krungsrimarket.com ได้รางวัลในงาน MIDAS AWARDS ซึ่ง MIDAS เป็นเวทีประกวดระดับนานาชาติ มีผู้เข้ามาชิงรางวัลจากทั่วโลก จัดขึ้นที่นิวยอร์ค เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลของสินค้ากลุ่มไฟแนนเชียล ด้วยรางวัล 2 silver 3 certificate จากแคมเปญโฆษณา “who is the yellow suit guy?” หรือที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันในชื่อว่า “ป๋าชุดเหลืองเป็นใคร”

  Adman Awards 2015

  แคมเปญโปรโมทเว็บไซต์สำหรับซื้อ-ขายรถมือสองครบวงจร www.krungsrimarket.com ที่ทำให้ กรุงศรี ออโต้ คว้ารางวัลใหญ่จากเวที Adman Awards 2015 หลังจากที่ กรุงศรี ออโต้ ปล่อยแคมเปญโฆษณา “Who is The Yellow Suit Guy?” ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม 2014 เพื่อโปรโมทเว็บไซต์สำหรับซื้อ - ขายรถมือ สองแบบครบวงจร ในแคมเปญ “Who is The Yellow Suit Guy?” ก็ได้คว้ารางวัล Bronze จากงาน Adman Awards & Symposium 2015 ในหมวด Digital สาขาที่ใหญ่มากอย่าง Digital multi-platform campaign ซึ่งในหมวดนี้มีผู้ส่งงานเข้าประกวดกว่า 166 ชิ้นงาน และ กรุงศรี ออโต้ ยังเป็นแบรนด์ที่ให้สินเชื่อยานยนต์เพียงเจ้าเดียวที่ได้รางวัลในหมวดนี้อีกด้วย

  รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2015”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2015” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • - รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ‘เว็บไซต์กรุงศรีมาร์เก็ตดอทคอม (Krungsrimarket.com)’ เว็บไซต์ซื้อขายรถมือสองสำหรับดีลเลอร์และ ผู้บริโภคทั่วไป ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมบริการคำนวณสินเชื่อและสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ครบครันในเว็บเดียว
  • - รางวัลชมเชยในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ‘iInspection’ ระบบตรวจสอบรถคงคลังของดีลเลอร์ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์แบบ Real time
  • - รางวัลชมเชยในสาขาโครงการนวัตกรรม จากโครงการ ‘iSmart form’ ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ โดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) เข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของลูกค้า ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล รวมถึงลดขั้นตอนในการกรอกใบสมัครสินเชื่อ ทำให้การกรอกใบสมัครของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น “Thailand ICT Excellence Awards 2015” จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเป็นเลิศในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  รางวัล “Best Car Leasing 2015”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Best Car Leasing” ต่อเนื่องสองปีซ้อน (ปี 2557 และ 2558) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกรุงศรี ออโต้ ที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อยานยนต์และให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการนำเสนอโปรแกรมทางการตลาดต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่ม จนทำให้กรุงศรี ออโต้ เป็นแบรนด์สินเชื่อยานยนต์ที่ครองใจลูกค้ามาโดยตลอด
  รางวัล BrandAge 2015 Thailand’s Most Admired Brand Award
  “กรุงศรี ออโต้” และ “คาร์ ฟอร์ แคช” ได้รับรางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด
  ประจำปี 2558 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถ และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
  จากนิตยสารแบรนด์เอจ โดยทั้งสองแบรนด์ได้รับรางวัลดังกล่าว 3 ปีซ้อน (ปี 2556-2558)
  Thailand ICT Excellence Award 2013
  Thailand ICT Excellence Award 2013
  รางวัล Thailand ICT Excellence Award 2013
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2013” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • - รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการ ‘รูด กด รับ’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการขอสินเชื่อเพื่อคนมีรถ หรือ “คาร์ ฟอร์ แคช” ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ถึงกว่า 7,300 แห่งทั่วประเทศ
  • - รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ADS: Automated Decisioning System ระบบที่ช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เบื้องต้น
  • - รางวัลชมเชยในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ‘iCollect’ ระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ ภาคสนามบนแท็บเล็ต ซึ่งโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่ กรุงศรี ออโต้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ บริการของกรุงศรี ออโต้ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  “Thailand ICT Excellence Awards 2013” จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเป็นเลิศในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรุงศรี ออโต้ ถือเป็นองค์กรเดียวในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

  รางวัล “Superbrands Thailand 2014
  รางวัล “Superbrands Thailand 2014
  รางวัล “Superbrands Thailand 2014”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ประเภทธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ จาก Thailand Superbrands Council โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันมา 3 ปีซ้อน (ปี 2554-2555, 2556 และ 2557) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ของกรุงศรี ออโต้ จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้บริโภค
  รางวัล “Best Car Leasing 2014” รางวัล “Best Car Leasing 2014”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Best Car Leasing 2014” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน Car & Bike of the Year 2014 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ
  กรุงศรี ออโต้ ในทุกๆ ด้าน ทั้งการสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการนำเสนอโปรแกรมการตลาดต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
  รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 (Thailand's Most Admired Brand Award) รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 (Thailand's Most Admired Brand Award)
  "กรุงศรี ออโต้" และ "คาร์ ฟอร์ แคช" ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื่อรถ และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จากนิตยสาร BrandAge โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาสองปีซ้อน (ปี 2556 และ 2557)
  กรางวัล A’ Design Award 2013 รางวัล A’ Design Award 2013
  หนังสั้นเรื่อง “เอกละดิน” ที่ใช้ในแคมเปญออนไลน์ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ได้รับรางวัลระดับ Silver ประเภท Adverting, Marketing and Communication Design, 2013-2014
  (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ )
   
  รางวัล Adman Awards 2013 รางวัล Adman Awards 2013
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล แอดแมน อวอร์ส ประจำปี 2556 จาก Adman Awards & Symposium ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในประเภท Digital & Interactive Media ระดับ Bronze จำนวน 2 รางวัล คือ “Best of video including interactive video” และ “Best use of technology” สำหรับเทคโนโลยี ‘สกรีนซิงค์’ (Screen Sync) ที่ใช้ใน แคมเปญออนไลน์ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต เข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้ชมภาพยนตร์สั้น “เอกละดิน” ผ่านสองหน้าจอในเวลา เดียวกัน
  รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค “สคบ.แอด อะวอร์ด” ประจำปี 2556 รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค “สคบ.แอด อะวอร์ด” ประจำปี 2556
  ภาพยนตร์โฆษณา ชุด ‘สิ่งมีค่า’ (The Precious) ของกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบริการ จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย การพิจารณาตัดสินรางวัล ‘สคบ.แอด อะวอร์ด ประจำปี 2556’ มาจากการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำนวน 4,659 เรื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสินค้า ประเภทบริการ และประเภทส่งเสริมสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
  รางวัล MIDAS AWARDS 2013 รางวัล Midas Awards 2013
  ภาพยนตร์โฆษณา ชุด ‘สิ่งมีค่า’ (The Precious) ของกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล Silver Midas ประเภท Financial Servicesในเวทีการประกวดโฆษณาระดับโลก ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
  รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2556 (Thailand's Most Admired Brand Award)
  “กรุงศรี ออโต้” และ “คาร์ ฟอร์ แคช” เป็นสองแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2556 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อแบบใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน จากนิตยสาร BrandAge
  รางวัล “Superbrands Thailand 2013” รางวัล “Superbrands Thailand 2013”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ประเภทธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ จาก Thailand Superbrands Council ซึ่งกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันมา 2 ปีซ้อน (ปี 2011-2012 และปี 2013) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ของกรุงศรี ออโต้ จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้บริโภค รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ถือเป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านแบรนด์ระดับโลก ผ่านการสำรวจและวิจัยจากผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 5,000 คน รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจาก คุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) เอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity)
  รางวัล “IT Excellence Awards 2012” รางวัล “IT Excellence Awards 2012”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) รางวัล “IT Excellence Awards 2012” ในประเภท “Best Emerging Technology” จาก Fairfax Business Media (FBM) ในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ “iBuddy” มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
  รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2012” รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2012”
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัลชมเชย “Thailand ICT Excellence Award 2012” ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนวัตกรรม iChecking ระบบการตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อภาคสนาม เพื่อการอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  รางวัล A’ Design Awards 2012 รางวัล A’ Design Awards 2012
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล A’ Design Awards 2012 จากโครงการ A' Design Award and Competition จำนวน 2 รางวัล ด้วยไอเดียการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ คือ “Marketplace on the Move” การนำ QR Code Sticker มาติดบนรถยนต์ที่ต้องการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสการขายรถของเจ้าของรถผ่านเว็บไซต์ www.krungsriautomarketplace.com โดยผู้สนใจซื้อรถดังกล่าวสามารถสแกน QR Code เพื่อทราบรายละเอียดรถและติดต่อผู้ขายได้ทันที
  (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ )
  และ “Meet the Chef Calendar” การแนะนำร้านอาหารชื่อดังในท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม ในปฏิทินของกรุงศรี ออโต้ ประจำปี2556 โดยสามารถสแกน
  QR Code เข้าดูคลิปวีดิโอแนะนำเมนูเด็ดจากร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
  รางวัล Midas Awards 2011
  “คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) สาขาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อรถยนต์ จากการประกวด Midas Awards 2011 โดย “คาร์ ฟอร์ แคช” เป็นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 20 แบรนด์สุดท้าย ด้วยแคมเปญ “The Hero” ในเวทีการประกวดโฆษณาระดับโลกในด้าน Financial Marketing & Advertising ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2001 และในแต่ละปีมีบริษัทโฆษณาและแบรนด์สินค้าจากทั่วโลกส่งผลงานแคมเปญโฆษณาเข้าร่วมประกวด
  รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2011”
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2011” ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ จากการคิดค้นนวัตกรรม iBuddy ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการยื่นขออนุมัติสินเชื่อผ่านแท็ปเลต
  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 ประเภทธุรกิจการให้บริการ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับประทานรางวัลจาก
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานการพัฒนาบุคคลากรภายใต้ พรบ. พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ร่วมกับแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลกรของบริษัทฯ แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งแสดงถึงว่ากรุงศรี ออโต้ ได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
  "คาร์ ฟอร์ แคช" สินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจสูงสุด
  ผลการสำรวจ โดย Nielsen ปี 2551 พบว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคนมีรถ "คาร์ ฟอร์ แคช" เป็นสินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการสูงที่สุด
 •  

  การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

  กรุงศรี ออโต้ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) หรือ RL เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากการดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม โปรงใส่ และตอบสนองความต้องการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้

  1. การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ (Capability)
   ให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนของลูกค้า โดยพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  2. การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน (Offer)
   นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใส
  3. การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (Debt Restructure)
   ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ประสบปัญหาทางการเงินโดยพิจาณาเป็นรายกรณี
  4. การให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล (Education)
   สนับสนุนผู้บริโภคและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อยานยนต์
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com